Tổng lượt truy cập: 297619
Số người đang online: 471

ISO 9001:2008


  BỘ CÔNG AN

  CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

________________________

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số:  905/QĐ-CAT-PV11(PC)

Quảng Ngãi, ngày 01  tháng 8 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng

phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  

________________________

 

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

 

          Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-BCA, ngày 07/4/2015 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

          Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

         Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-CAT-PV11(PC), ngày 16/4/2018 của Giám đốc Công an tỉnh xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;

          Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Phòng Tham mưu,

 

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Công an tỉnh Quảng Ngãi phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Trưởng các phòng thuộc Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện, thành phố và cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

           

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- V19, BCA (B/cáo);

- UBND tỉnh;

- Lưu: PV11(PC).

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đại tá Nguyễn Thanh Trang

 

 


- Phụ lục các lĩnh vực hoạt động

- Sổ tay chất lượng