Tổng lượt truy cập: 163495
Số người đang online: 26


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký thường trú
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
2 Thủ tục tách sổ hộ khẩu
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
3 Thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
4 Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
5 Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
6 Thủ tục xóa đăng ký thường trú
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
7 Thủ tục xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
8 Thủ tục hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
9 Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
10 Thủ tục đăng ký tạm trú
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
11 Thủ tục cấp đổi sổ tạm trú
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
12 Thủ tục cấp lại sổ tạm trú
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
13 Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
14 Thủ tục khai báo tạm vắng
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
15 Thủ tục gia hạn tạm trú
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
16 Thủ tục hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã
17 Thủ tục hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật
- Công an xã
- Địa chỉ: Trụ sở Công an xã