Tổng lượt truy cập: 1734189
Số người đang online: 37
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Các trường hợp nào được đổi lại Chứng minh nhân dân?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Các trường hợp nào được đổi lại Chứng minh nhân dân?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

- Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 thông tư hướng dẫn mtj số quy định của nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về CMND được đổi lại trong các trường hợp sau:

- Quá thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp;

- CMND rách, nát, không rõ ảnh hoặc một trong các thông tin đã ghi trên CMND;

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh. Những thay đổi này phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Những người đã được cấp giấy CMND nhưng chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp chuyển đăng ký hộ khẩu thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố mà công dân có yêu cầu thì được cấp đổi lại CMND.

- Thay đổi đặc điểm nhận dạng là những trường hợp đã qua phẩu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình hoặc vì lý do khác đã làm thay đổi hình ảnh hoặc đặc điểm nhận dạng của họ.