Tổng lượt truy cập: 1734331
Số người đang online: 77
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Thủ tục đề nghị xác nhận đối với bệnh binh Công an nhân dân gồm những gì?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Thủ tục đề nghị xác nhận đối với bệnh binh Công an nhân dân gồm những gì?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Căn cứ Điều 16, Thông tư số 61/2013/TT-BCA ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân thì thủ tục đề nghị xác nhận bệnh binh gồm:

- Giấy chứng nhận bệnh tật của Công an đơn vị, địa phương (mẫu BB1)

- Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bệnh tật quy định tại Điều 17 Thông tư này;

- Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền (mẫu BB2);

- Văn bản đề nghị của Công an đơn vị, địa phương.