Tổng lượt truy cập: 1731947
Số người đang online: 582
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về quy định như thế nào về trợ cấp tiền tuất cho con của thương binh?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Bố anh K là thương binh 81% vừa mất hơn hai năm nay. Anh K bị khuyết tật ở mắt từ nhỏ. Có người nói Nhà nước vừa ban hành chính sách mới đối với người có công với cách mạng, trường hợp của anh K nếu giám định có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về trợ cấp tiền tuất cho con của thương binh?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

 Theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì con của thương binh được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng trong một số trường hợp sau:

- Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;

- Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;

- Con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn.

Căn cứ quy định trên, nếu anh K bị khuyết tật từ nhỏ mà được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì anh K được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng kể từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.