Tổng lượt truy cập: 1734343
Số người đang online: 80
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Việc mua, cấp thẻ BHYT theo diện thân nhân công an?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Việc mua, cấp thẻ BHYT theo diện thân nhân công an được thực hiện theo các văn bản quy định nào?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Việc mua cấp thẻ BHYT theo diện thân nhân công an được thực hiện  theo Luật BHYT ngày 14/11/2008 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật BHYT ngày 13/6/2014; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Thông tư số 57/2019/TT-BCA, ngày 11/11/2019 của Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân.