Nhìn chung, thời gian qua tình hình tư tưởng CBCS ổn định, đồng thuận và nhất trí với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy CAND theo Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 của Chính phủ. Tuy nhiên, việc dư dôi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đến năm 2021 với cơ cấu chuẩn theo quy định; việc tinh giản biên chế, điều động CBCS, nhất là việc bố trí cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; việc triển khai Quyết định của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các phòng trực thuộc, việc thu gọn các đầu mối, cơ bản không thành lập đội tham mưu, tổng hợp, chính trị, hậu cần… của các đơn vị dẫn đến dư dôi cán bộ lãnh đạo, chỉ huy sau khi sắp xếp lại tổ chức; việc đưa ra xét xử các vụ án hình sự liên quan đến một số cán bộ nguyên lãnh đạo cấp cao của ngành Công an, tình hình sai phạm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ CAND…ít nhiều đã tác động đến tâm tư của CBCS.

Cattaicaubomay.02.03.07.2019.JPG

Lực lượng Công an tỉnh chào cờ đầu năm 2019

Trước tình hình trên, Công an các đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể trong Công an tỉnh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lòng trung thành, xây dựng bản lĩnh chính trị, kịp thời động viên, định hướng tư tưởng cho CBCS vững vàng, thống nhất, nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ Công an, xung kích, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là các luận điệu tuyên truyền, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên các trang mạng xã hội; nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự bám sát nội dung tuyên truyền trong từng thời điểm cụ thể. Tổ chức tốt các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” khen thưởng và đề xuất các cấp khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác.

Tuy nhiên, việc nắm tình hình tư tưởng CBCS của Công an một số đơn vị chưa thật sự hiệu quả, chưa kết hợp chặt chẽ công tác quản lý cán bộ với công tác nắm giải quyết tình hình tư tưởng CBCS, chưa chủ động, thiếu nhạy bén, chưa bám sát tình hình và diễn biến tư tưởng của CBCS, nhất là những thời điểm nhạy cảm, phức tạp.

Từ thực tiễn trên, nhằm định hướng và ổn định tư tưởng cho CBCS trong quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy, Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt những nội dung trọng tâm, như sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục quán triệt cho CBCS nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy của Bộ Công an theo Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, kiện toàn bộ máy để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Ngành và sự phát triển của đất nước, từ đó chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức. Động viên CBCS nêu cao ý thức trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, trách nhiệm và hành động trong toàn lực lượng.

Cattaicaubomay.01.03.07.2019.JPG

Lực lượng Công an chính quy tăng cường về cơ sở.

Hai là, phát huy vai trò của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cộng tác viên dư luận xã hội và các tổ chức đoàn thể của Công an tỉnh trong công tác nắm, phân tích, tổng hợp tình hình và đề ra các biện pháp cụ thể, sát hợp để tuyên truyền, động viên, định hướng và ổn định tư tưởng cho CBCS trong quá trình triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị và kiện toàn bộ máy theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Ba là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy chế, quy trình công tác, Điều lệnh CAND, quy tắc ứng xử; lễ tiết tác phong trong thi hành công vụ; chủ động phát hiện các trường hợp CBCS vi phạm, có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… kịp thời ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ ở các cấp theo tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ từng cấp theo quy định của Bộ Công an.

Bốn là, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong Công an tỉnh, lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực và uy tín trong cán bộ đảng viên và quần chúng, phải thực sự là tấm gương cho CBCS học tập và noi theo. Tiến hành đồng thời công tác chính trị tư tưởng với công tác tổ chức cán bộ. Quan tâm đề xuất và thực hiện, áp dụng các cơ chế, chính sách phù hợp với những CBCS nhất là lãnh đạo, chỉ huy chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy.

Năm là, kết hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 22 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 04/CT-BCA của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế xã hội; tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến nhằm nâng cao uy tín, tăng cường xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND./.

Kim Phượng