Tổng lượt truy cập: 1577250
Số người đang online: 56
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Tôi đứng tên trong giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh để kinh doanh dịch vụ lưu trú nhưng vì điều kiện thường xuyên đi công tác xa nên muốn ủy quyền cho một người trong Công ty đứng tên trong giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT có được không?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Tôi đứng tên trong giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh để kinh doanh dịch vụ lưu trú nhưng vì điều kiện thường xuyên đi công tác xa nên muốn ủy quyền cho một người trong Công ty đứng tên trong giấy Chứng nhận đủ điều kiện về ANTT có được không?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Nếu thường xuyên đi công tác xa thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người có thẩm quyền của cơ sở kinh doanh để đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Người ủy quyền và người được ủy quyền đều phải chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện quy định về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.