Tổng lượt truy cập: 1577170
Số người đang online: 31
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Đối tượng nào phải huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Đối tượng nào phải huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Tại Điều 4, Chương II, Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ về vật liệu công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

1. Người quản lý.

2. Người lao động trực tiếp sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

3. Người được giao quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp.

4. Chỉ huy nổ mìn.

5. Thợ mìn.

6. Người phục vụ; người áp tải, điều khiển phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

7. Người làm công tác phân tích, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp.