Tổng lượt truy cập: 1577252
Số người đang online: 55
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hồ sơ cấp đổi do sai thông tin và có sự thay đổi nội dung thông tin ghi trên giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì thủ tục như thế nào?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Hồ sơ cấp đổi do sai thông tin và có sự thay đổi nội dung thông tin ghi trên giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì thủ tục như thế nào?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Hồ sơ đề nghị cấp đổi gồm các tài liệu sau đây:

- Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) gửi cơ quan Công an có thẩm quyền.

- Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);

- Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định này trong các trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;

- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp.