Tổng lượt truy cập: 1734299
Số người đang online: 67
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Tôi muốn biết các trường hợp được giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Tôi muốn biết các trường hợp được giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử được thực hiện theo Quyết đinh số 19/2019/QĐ-TTg ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ.