Tổng lượt truy cập: 1734263
Số người đang online: 60
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Hỏi về nhập khẩu theo chồng?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Hiện nay chồng tôi có hộ khẩu thường trú tại phường Trần Hưng Đạo thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nhưng tôi và con tôi (được 05 tuổi) lại đăng ký thường trú tại Thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam. Vậy tôi và con muốn nhập khẩu vào hộ khẩu của chồng thì hồ sơ, thủ tục như thế nào?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

- Tại khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú quy định: Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau:

a. Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

b. Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Tại đoạn 1 điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định:

1. Hồ sơ đăng ký thường trú, bao gồm:

a. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

b. Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);

c. Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú);

d. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (sau đây viết gọri là Nghị định số 31/2014/NĐ-CP). Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Đối với chỗ ở họp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột chuyển đến ở với nhau; người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng, người khuyết tật mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với người giám hộ thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về mối quan hệ nêu trên.

Căn cứ quy định trên thì hồ sơ gồm:

 - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02);

- Bản khẩu nhân khẩu (HK01) nếu có;

- Giấy chuyển hộ khẩu (HK07) do Thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam cấp;

- Giấy khai sinh (của con) nếu có;

 - Giấy tờ chứng minh (giấy đăng ký kết hôn) nếu có hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về mối quan hệ;

- Sổ hộ khẩu (HK08) của chồng.