Tổng lượt truy cập: 1734354
Số người đang online: 86
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

CÂU HỎI KIẾN NGHỊ:

Độc giả 17-04-2020

KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC: Tôi phải nộp hồ sơ ở đâu, thành phần hồ sơ gồm những gì để được cấp có thẩm quyền đăng ký thường trú cho tôi?

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:

Tôi Trần Văn B, sinh năm 1977 hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ngãi, nguyên trước đây tôi có hộ khẩu thường trú tại thôn Đề An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; nhưng năm 1996 tôi thi Đại học và trúng tuyển vào trường Sĩ quan Lục quân 2, khi làm hồ sơ, thủ tục để nhập học tôi có cắt hộ khẩu chuyển vào trường Sĩ quan Lục quân 2, đến năm 2000 tôi ra trường, được phân công công tác tại Ban Chỉ huy quân tỉnh Quảng Ngãi, đến năm 2018 tôi được phân công công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ngãi; nay tôi muốn đăng ký thường trú về ở với cha, mẹ tôi tại thôn Đề An, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Vậy hồ sơ, thủ tục tôi phải làm như thế nào? Tôi phải nộp hồ sơ ở đâu để được cấp có thẩm quyền đăng ký thường trú cho tôi?

FILE ĐÍNH KÈM


TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ: (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

- Tại Điều 16 Luật Cư trú quy đinh: Về nơi cư trú của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

1. Nơi cư trú của người đang làm nghĩa vụ quân sự hoặc đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân.

2. Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này.

- Tại khoản 1 và điểm g khoản 2 Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định:

1. Hồ sơ đăng ký thường trú, bao gồm:

a. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02).

b. Bản khai nhân khẩu (HK01) (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu).

c. Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú).

d. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (sau đây viết gọri là Nghị định số 31/2014/NĐ-CP). Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Đối với chỗ ở họp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột chuyên đến ở với nhau; người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng, người khuyết tật mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với người giám hộ thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở họp pháp nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là ủy ban nhân dân cấp xã) về mối quan hệ nêu trên.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với một số trường họp cụ thể.

Ngoài các giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ đăng ký thường trú hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, các trường họp dưới đây phải có thêm giấy tờ sau:

g. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân ở trong doanh trại của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân khi đăng ký thường trú ngoài doanh trại thì phải có giấy giới thiệu hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của đon vị mình). Trường hợp đã đăng ký thường trú ngoài doanh trại khi thay đổi nơi đăng ký thường trú phải có giấy chuyển hộ khẩu;

Căn cứ các quy định trên thì hồ sơ gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02);

- Bản khai nhân khẩu (HK01);

- Giấy tờ chứng minh (bản sao giấy khai sinh hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) về mối quan hệ nêu trên;

- Giấy giới thiệu hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của đon vị mình)

- Sổ hộ khẩu (HK08).

Nơi nộp hồ sơ đăng ký thường trú

- Tại Điều 9 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định: Thẩm quyền đăng ký thường trú.

1. Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Căn cứ quy định trên thì hồ sơ, thủ tục của Trần Văn B nộp tại: Công an xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.