Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: việc niêm yết công khai TTHC; địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan việc giải quyết TTHC chưa đảm bảo; cơ sở vật chất và các điều kiện tiếp dân xuống cấp; quá trình giải quyết TTHC một số đơn vị người dân chưa hài lòng ở mức cao...

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát toàn bộ nhiệm vụ CCHC của đơn vị và khắc phục ngay những hạn chế nêu trên, không để tái diễn; theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC trong năm 2019 để phục vụ tốt nhất, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp./.

Việt Long