Tổng lượt truy cập: 1734332
Số người đang online: 77


STTThủ tục hành chínhCơ quan thực hiện
1 Tách hộ (chỉ áp dụng đối với huyện Lý Sơn, nơi không có đơn vị hành chính cấp xã)
- Công an huyện Lý Sơn
- Địa chỉ: huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi
2 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (chỉ áp dụng đối với huyện Lý Sơn, nơi không có đơn vị hành chính cấp xã)
- Công an huyện Lý Sơn
- Địa chỉ: Công an huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi
3 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú (áp dụng đối vói huyện Lý Sơn, nơi không có đơn vị hành chính cấp xã)
-Công an huyện Lý Sơn
4 Xác nhận thông tin về cư trú (Áp dụng đối với huyện Lý Sơn, nơi không có đơn vị hành chính cấp xã)
- Công an huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi
5 Đăng ký thường trú (Chỉ áp dụng đối với huyện Lý Sơn , nơi không có đơn vị hành chính cấp xã)
Công an huyện Lý Sơn , Quảng Ngãi.
6 Xóa đăng ký thường trú (chỉ áp dụng đối với huyện Lý Sơn, nơi không có đơn vị hành chính cấp xã)
Cong an huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi
7 Đăng ký tạm trú (Chỉ áp dụng đối với huyện Lý Sơn, nơi không có đơn vị hành chính cấp xã)
Công an huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi
8 Gia hạn tạm trú (Chỉ áp dụng đối với huyện Lý Sơn, n ơi không có đơn vị hành chính cấp xã)
Công an huyện Lý Sơn
9 Xóa đăng ký tạm trú (Chỉ áp dụng đối với huyện Lý Sơn, nơi không có đơn vị hành chính cấp xã)
Công an huyện Lý Sơn
10 Thông báo lưu trú (Chỉ áp dụng đốii với huyện Lý Sơn, nơi không có đơn vị hành chính cấp xã)
Công an huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi
11 Khai báo tạm vắng (Chỉ áp dụng đối với huyện Lý Sơn, nơi không có đơn vị hành chính cấp xã)
Công an huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi